wat2

WAT

Het project ‘Persoonsvolgende financiering’ resulteerde enerzijds in een intern rapport met de belangrijkste informatie over het nieuwe financieringssysteem. Anderzijds werd aan de hand van het literatuuronderzoek en de bevragingen in het werkveld nagegaan welke de belangrijkste werkpunten waren omtrent de persoonsvolgende financiering.

Op 1 januari 2017 werd de persoonsvolgende financiering (PVF) voor meerderjarige personen met een handicap ingevoerd. Daarbij werd de financiering van ondersteuning in handen gelegd van de (voogd van de) meerderjarige personen met een handicap.

Daardoor worden personen met een handicap centraal gezet, kunnen ze zelf hun ondersteuning organiseren en wordt deze ondersteuning meer vraaggestuurd. Daarnaast is het de ambitie van de overheid om met de persoonsvolgende financiering zorggarantie te bieden aan personen met een handicap met de grootste ondersteuningsnood.

De persoonsvolgende financiering bestaat daarbij uit twee trappen.
De eerste trap is het zorgbudget voor mensen met een handicap of basisondersteuningsbudget (BOB) van €300 per maand, om laagdrempelige zorg te organiseren.
De tweede trap omvat het persoonsvolgend budget (PVB), om toegang te krijgen tot meer intensieve ondersteuning. Daarbij wordt er gewerkt met 24 budgetcategorieën afhankelijk van de zorgvraag en nood aan ondersteuning.

Daarnaast werd de rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) uitgebreid.

Twee werkpunten werden uitgewerkt tot beknopte fiches met een beschrijving van de probleemstelling en bijhorende onderzoeksvragen voor toekomstig onderzoek.

  • “Geïnformeerde gebruikers van vraaggestuurde zorg/assistentie in een inclusieve samenleving in 2020”
  • “Zorggarantie voor personen met een handicap met de grootste ondersteuningsnood in 2020”

Die fiches werden besproken met medewerkers van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

doel2

DOEL

Het doel van dit project was tweeledig: enerzijds kennis vergaren over dit nieuwe financieringssysteem in de zorgsector, anderzijds het nagaan van de werkpunten omtrent de ‘Persoonsvolgende financiering’.

onze rol2

ONZE ROL

De onderzoekers van Mobilab & Care voerden een uitgebreide literatuurstudie uit en (focusgroep)interviews met verschillende zorginstellingen in Vlaanderen.

onderzoekers2

ONDERZOEKERS

Tessa Delien

duur2

DUUR

08/01/2017 –  31/12/2018

 

Contact

Tessa Delien

tessa.delien@thomasmore.be

+32 14 74 01 19